Sony Xperia E4 - Контрол върху използването на данни

background image

Контрол върху използването на данни

Данните представляват информация, изпратена или получена от вашето мобилно устройство.
Можете да използвате данни на вашето устройство, когато получавате достъп до интернет,
проверявате имейла си, играете игри, използвате приложения (например Facebook™, Twitter™ и
т.н.) и други. Възможно е задачи във фонов режим, като например синхронизиране или услуги за
местоположение, също да използват данни. Използването на данни се таксува въз основа на
количеството изпратени и получени данни (мегабайти или гигабайти) и може да се таксува на
базата на броя употреби или като част от пакет данни.

Включване или изключване на трафика на данни

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Използване на данни.

3

Придвижете плъзгача до Трафик на моб. данни, за да включите или изключите
преноса на данни.

Когато преносът на данни е изключен, вашето устройство все още ще може да
установява Wi-Fi® и Bluetooth® връзки.

Настройка на предупреждение за използване на данни

1

Уверете се, че преносът на мобилни данни е включен.

2

От Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Използване на данни.

4

За да зададете нивото на предупреждение, плъзнете линията за предупреждение до
желаната стойност. Ще получите предупредително съобщение, когато количеството
трафик на данни се приближи до нивото, което сте задали.

Задаване на лимит за използване на мобилни данни

1

Уверете се, че преносът на мобилни данни е включен.

2

От Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Използване на данни.

4

Маркирайте квадратчето Задав. лимит на моб. данни, ако не е маркирано, след
което натиснете OK.

5

За да зададете лимита за пренос на мобилни данни, плъзнете съответната линия до
желаната стойност.

Когато използването на мобилни данни достигне зададения лимит, трафикът на мобилни
данни на вашето устройство се изключва автоматично.

Контролиране на използването на мобилни данни от различните приложения

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Използване на данни.

3

Намерете и натиснете желаното приложение.

4

Поставете отметка в квадратчето Ограничаване фонови данни.

5

За достъп до още специфични настройки за приложението (ако има налични), натиснете
Преглед на настройките за приложения и направете желаните промени.

Работата на отделните приложения може да бъде засегната, ако промените съответните
настройки за пренос на данни.

Преглед на данни, прехвърлени чрез Wi-Fi®

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Използване на данни.

3

Докоснете , след което сложете отметка в квадратчето Показв. на изп. на Wi-Fi, ако
няма такава.

4

Докоснете раздела Wi-Fi данни.