Sony Xperia E4 - Разговори с няколко души

background image

Разговори с няколко души

Ако сте активирали услугата за чакащо повикване, можете да провеждате разговори с няколко
души по едно и също време. Когато услугата е активирана, бипване ви уведомява при получаване
на друго входящо повикване.

Активиране или деактивиране на чакащо обаждане

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Обаждания > Допълнителни настройки.

3

За активиране или деактивиране на чакащо обаждане натиснете Чакащи обаждания.

Отговаряне на второ обаждане и задържане на текущия разговор

Ако по време на разговор чуете повтарящи се звукови сигнали, плъзнете надясно.

Отхвърляне на второ обаждане

Ако по време на разговор чуете повтарящи се звукови сигнали, плъзнете наляво.

За извършване на второ изходящо повикване

1

По време на провеждащ се разговор натиснете .

2

Въведете номера на втория участник и натиснете . Първият разговор се поставя на
изчакване.

Превключване между няколко разговора

За да превключите към друг разговор и да задържите текущия, натиснете
Превключване към това обаждане.