Sony Xperia E4 - Настройки за съобщения

background image

Настройки за съобщения

Промяна на настройките за известия за съобщения

1

От Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете .

2

Натиснете , след което натиснете Настройки.

3

За да изберете известяващ звук, натиснете Тон за известяване, след което изберете
опция или натиснете и изберете музикален файл, който е записан на вашето
устройство.

4

За потвърждение натиснете Готово.

5

За други настройки за известия, поставете или махнете отметка в съответното квадратче
за отметка.

Включване или изключване на функцията за отчет за доставка за изходящи
съобщения

1

От Начален екран натиснете , след което открийте и натиснете .

2

Натиснете , след което натиснете Настройки.

3

Поставете или махнете отметката от квадратчето Отчет за доставяне, ако желаете.

След като функцията за отчет за доставка е включена, в съобщенията, които са
доставени успешно, се появява отметка.