Sony Xperia E4 - Prikazivanje fotografija i video zapisa

background image

Prikazivanje fotografija i video zapisa

Aplikaciju Album koristite za prikazivanje fotografija i reproduciranje video zapisa koje ste

snimili kamerom ili za prikazivanje sličnog sadržaja sačuvanog na uređaju. Sve fotografije

i video zapisi prikazuju se u hronološki poredanoj mreži.

1

Kucnite na ikonu da otvorite meni početnog ekrana aplikacije Album

2

Prikažite opcije menija

3

Prezentacija svih slika ili onih koje ste dodali u omiljene

4

Udesno povucite lijevu ivicu ekrana da otvorite meni početnog ekrana aplikacije Album

5

Datum stavki u grupi

6

Kucnite na fotografiju ili video zapis za njihov prikaz

7

Pomičite se prema gore ili prema dolje da prikažete sadržaj

Prikazivanje fotografija i video zapisa

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Album.

3

Kucnite fotografiju ili video koji želite prikazati, a zatim kucnite

Album > Samo

jedanput.

4

Listajte ulijevo kako biste prikazali sljedeću fotografiju ili video zapis. Da biste

prikazali prethodnu fotografiju ili video zapis, listajte udesno.

Ako želite promijeniti aplikaciju koju ste odabrali kao zadanu za otvaranje fotografija ili video

zapisa, kucnite

Postavke > Aplikacije i prevucite na karticu Svi, a zatim odaberite aplikaciju i

kucnite

Obrisati zadane vrijednosti pod stavkom Pokrenuti po zadanoj vrijednosti.

Ako se orijentacija ekrana ne promijeni automatski kada uređaj okrenete ustranu, označite

Automatska rotacija ekrana kvadratić pod Postavke > Prikaz > Rotacija ekrana.

Promjenu veličine sličica

Tokom prikazivanja sličica fotografija i video zapisa u albumu, raširite dva prsta za

povećanje ili skupite dva prsta za smanjenje.

Zumiranje fotografije

Kada prikazujete fotografiju, raširite dva prsta da povećate prikaz, ili skupite dva prsta da

smanjite prikaz.

87

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za gledanje prezentacije vaših fotografija

1

Kada prikazujete fotografiju, kucnite na ekran da prikažete alatnu traku, zatim

kucnite na >

Prezentacija da pokrenete reproduciranje svih fotografija u albumu.

2

Kucnite na fotografiju da biste završili prezentaciju.

Za gledanje prezentacije vaših fotografija uz muziku

1

Kada prikazujete fotografiju, kucnite na ekran da prikažete alatnu traku, zatim

kucnite na >

SensMe™ slideshow.

2

Odaberite muziku i temu koju želite koristiti za prezentaciju, zatim kucnite na .

Aplikacija Album analizira vaše fotografije i koristi SensMe™ muzičke podatke za

reproduciranje prezentacije.

3

Da biste pauzirali reproduciranje, kucnite na ekran da prikažete kontrole, zatim

kucnite na .

Reproduciranje video zapisa

1

U aplikaciji Album pronađite i kucnite video zapis koji želite reproducirati.

2

Kucnite , a zatim kucnite

Filmovi > Samo jedanput.

3

Ukoliko kontrole reprodukcije nisu prikazane, kucnite ekran da ih prikažete. Da

biste sakrili kontrole, ponovno kucnite ekran.

Pauziranje video zapisa

1

Kada se reproducira video zapis, kucnite na ekran za prikaz komandi.

2

Kucnite na .

Za premotavanje video zapisa naprijed i natrag

1

Kada se reproducira video zapis, kucnite na ekran da biste prikazali kontrole.

2

Povucite marker progresne trake ulijevo da biste premotali unazad, ili udesno da

biste premotali unaprijed.

Prilagođavanje jačine zvuka video zapisa

Pritisnite tipku za jačinu zvuka.