Sony Xperia E4 - Skrivanje fotografija i video zapisa

background image

Skrivanje fotografija i video zapisa

Uz početnog ekrana aplikacije Album možete sakriti željene fotografije i video zapise.

Nakon što se fotografije i video zapisi sakriju iz početnog ekrana aplikacije Album, one se

mogu prikazati samo iz fascikle Skriveno.

Skrivanje fotografije ili video zapisa

1

U aplikaciji Album, nađite i kucnite fotografiju ili video zapis koji želite sakriti.

2

Kucnite ekran kako biste prikazali alatne trake, a zatim kucnite .

3

Kucnite

Sakrij > OK.

90

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Prikazivanje skrivenih fotografija i video zapisa

1

U aplikaciji Album povucite lijevu ivicu početnog ekrana aplikacije Album udesno, a

zatim kucnite

Sakriveno.

2

Kucnite fotografiju ili video snimak kako biste ga prikazali.

3

Listajte ulijevo kako biste prikazali sljedeću fotografiju ili video zapis. Da biste

prikazali prethodnu fotografiju ili video zapis, listajte udesno.

Otkrivanje fotografije ili video zapisa

1

U aplikaciji Album povucite lijevu ivicu početnog ekrana aplikacije Album udesno, a

zatim kucnite

Sakriveno.

2

Kucnite fotografiju ili video koji želite otkriti.

3

Kucnite ekran kako biste prikazali alatne trake, a zatim kucnite .

4

Kucnite

Ne sakrivaj.