Sony Xperia E4 - Kontrola korištenja podataka

background image

Kontrola korištenja podataka

Podaci predstavljaju informacije koje se šalju s mobilnog uređaja ili primaju na njemu.

Podatke na uređaju možete koristiti prilikom pristupanja internetu, pregledavanja e-pošte,

31

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

igranja igara, korištenja aplikacija (npr. Facebook™, Twitter™ itd.) i upotrebe drugih

funkcija. Zadaci u pozadini, kao što su sinhroniziranje ili usluge lociranja, također mogu

koristiti podatke. Korištenje podataka se obračunava prema količini poslanih i primljenih

podataka (megabajti ili gigabajti) i može se naplaćivati po korištenju ili u sklopu paketa za

prenošenje podataka.

Uključivanje ili isključivanje prometa podataka

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Postavke > Korištenje podataka.

3

Da biste uključili ili siključili promet podataka, povucite klizač pored

Mobilni promet

podataka.

Kada je funkcija prometa podataka isključena, vaš uređaj još uvijek može uspostaviti Wi-Fi® i

Bluetooth® vezu.

Postavljanje upozorenja za upotrebu podataka

1

Provjerite da li je uključena funkcija prometa mobilnih podataka.

2

Na ekranu Početni ekran kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Korištenje podataka.

4

Da biste postavili nivo upozorenja, liniju upozorenja povucite na željenu vrijednost.

Kada količina prometa podataka dostigne nivo koji ste postavili, primit ćete

obavještenje o upozorenju.

Postavljanje ograničenja korištenja mobilnih podataka

1

Provjerite da li je uključena funkcija prometa mobilnih podataka.

2

Na ekranu Početni ekran kucnite .

3

Pronađite i kucnite

Postavke > Korištenje podataka.

4

Označite okvir za izbor

Postavi ogr. za mobilne podatke ukoliko već nije označen,

a zatim kucnite

OK.

5

Da biste postavili ograničenje za korištenje mobilnih podataka, odgovarajuću liniju

povucite na željenu vrijednost.

Kada korištenje mobilnih podataka dostigne postavljeno ograničenje, promet mobilnih

podataka na uređaju će se automatski isključiti.

Kontroliranje korištenja mobilnih podataka u pojedinačnim aplikacijama

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Korištenje podataka.

3

Pronađite i kucnite na željenu aplikaciju.

4

Označite okvir za izbor

Ograniči podatke u pozadini.

5

Za pristup specifičnijim postavkama za aplikaciju (ako je dostupno), dotaknite

Prikaži postavke aplikacije i napravite željene promjene.

Promjena postavki za upotrebu podataka može utjecati na učinak pojedinačnih aplikacija.

Pregled podataka prenesenih preko opcije Wi-Fi®

1

Iz vašeg Početni ekran dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Korištenje podataka.

3

Dotaknite , a zatim označite kvadratić

Prikaži korišt. Wi-Fi veze ako još uvijek nije

označen.

4

Dotaknite tabulator

Wi-Fi.