Sony Xperia E4 - Virtuelne privatne mreže (VPN)

background image

Virtuelne privatne mreže (VPN)

Koristite uređaj da se povežete na virtuelne privatne mreže (VPN) koje vam dozvoljavaju

da pristupite resursima unutar sigurne lokalne mreže s javne mreže. Na primjer, veze

VPN-Virtualne privatne mreže se obično koriste od strane korporacija i obrazovnih

institucija za korisnike kojim je potreban pristup intramrežama i drugim internim uslugama

kada su izvan interne mreže, na primjer, kada su na putovanju.
VPN-Virutalne privatne mreže se mogu postaviti na razne načine, ovisno o mreži.

Pojedine mreže mogu iziskivati da prenesete i instalirate sigurnosni certifikat u uređaj. Za

detaljne informacije o tome kako da postavite vezu na vašu virtualnu privatnu mrežu,

obratite se administratoru mreže u vašem preduzeću ili organizaciji.

Dodavanje virtuelne privatne mreže

1

Iz Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Više... > VPN.

3

Kucnite .

4

Odaberite tip VPN mreže koju želite dodati.

5

Unesite VPN postavke.

6

Kucnite

Sačuvaj.

Povezivanje na virtuelnu privatnu mrežu

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite na

Postavke > Više... > VPN.

3

Na listi dostupnih mreža kucnite VPN na koju se želite povezati.

4

Unesite tražene informacije.

5

Kucnite na

Poveži.

Prekidanje veze na virtalnu privatnu mrežu

1

Povucite statusnu traku prema dolje.

2

Kucnite na obavještenje o povezivanju na Virtualnu privatnu mrežu kako biste ga

isključili.

33

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.