Sony Xperia E4 - Alarm i sat

background image

Alarm i sat

Možete postaviti jedan ili više alarma i koristiti bilo koji zvuk sačuvan na uređaju kao

signal alarma. Alarm se neće oglasiti ako je uređaj isključen. No, oglasit će se kada je

uređaj u nečujnom režimu rada.
Prikazani format vremena alarma isti je kao format koji odaberete za opće postavke

vremena, npr. 12-satni ili 24-satni.

1

Pristup početnom ekranu alarma

2

Prikaz svjetskog sata i podešavanje postavki

3

Pristup funkciji štoperice

4

Pristup funkciji tajmera

108

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

5

Otvaranje postavki datuma i vremena za sat

6

Uključivanje ili isključivanje alarma

7

Prikaži opcije

8

Dodavanje novog alarma

Za postavljanje novog alarma

1

Iz vašeg početnog ekrana, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Alarm i sat.

3

Kucnite na .

4

Kucnite na

Vrijeme i prilagodite vrijeme tako što ćete se pomicati gore ili dolje.

5

Kucnite na

Postavi.

6

Ako želite, uredite ostale postavke alarma.

7

Kucnite na

Gotovo.

Za odlaganje alarma kada se oglasi

Kucnite na

Odložiti.

Isključivanje alarma kada se oglasi

Povucite udesno.

Da biste isključili odloženi alarm, možete povući statusnu traku kako biste otvorili ploču za

obavještenja i zatim kucnuti .

Uređivanje postojećeg alarma

1

Otvorite aplikaciju Alarm i sat, a zatim kucnite alarm koji želite urediti.

2

Načinite željene izmjene.

3

Kucnite

Gotovo.

Uključivanje ili isključivanje alarma

Otvorite aplikaciju Alarm i sat, a zatim povucite klizač pored alarma u položaj

uključeno ili isključeno.

Brisanje alarma

1

Otvorite aplikaciju Alarm i sat, a zatim dodirnite i držite alarm koji želite izbrisati.

2

Kucnite

Izbrisati alarm, a zatim kucnite Da.

Postavljanje zvuka za alarm

1

Otvorite aplikaciju Alarm i sat, a zatim kucnite alarm koji želite urediti.

2

Kucnite

Zvuk alarma i odaberite opciju ili kucnite kako biste odabrali među

muzičkim datotekama.

3

Kucnite

Gotovo dva puta.

Postavljanje alarma koji se ponavlja

1

Otvorite aplikaciju Alarm i sat, a zatim kucnite alarm koji želite urediti.

2

Kucnite

Ponoviti.

3

Označite okvire za izbor za željene dane i kucnite

OK.

4

Kucnite

Gotovo.

Aktiviranje funkcije vibriranja za alarm

1

Otvorite aplikaciju Alarm i sat, a zatim kucnite alarm koji želite urediti.

2

Označite okvir za izbor

Vibracija.

3

Kucnite

Gotovo.

Postavljanje alarma da se oglase kad je uređaj u nečujnom načinu rada

1

Otvorite aplikaciju Alarm i sat, a zatim kucnite alarm koji želite urediti.

2

Označite

Alarm u neč. rež. rada kvadratić, zatim kucnite na Gotovo.

109

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.